Memberschaft an Training

2168338d60ba9d3640282ad413da6397764828_.png Am Prinzip huele mir Kanner vu 7 Joer un an de Veräin op. Aktuell ass dëst wéinst de Corona-Mesuren awer net méiglech, well d'Zuel vun de Kanner um Training streng limitéiert ass.Eisen Training ass Dënschdes an Donneschdes. D'Kanner trainéiren vun 17:00 bis 18:30, déi Erwuessen trainéiren dono vun 18:30 bis 20:00.

 

216833a93802b31cf3e5b4f975c17a4e337cac_.png Nous acceptons les enfants à partir de l'âge de 7 ans. Actuellement, la situation de pandémie impose des règles strictes en termes de nombre de joueurs à l'entraînement, nous ne sommes donc pas en mesure d'accepter de nouveaux membres.  Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis de 17h00 à 18h30 pour les enfants et de 18h30 à 20h00 pour les adultes et les adolescents, en fonction de leur niveau.

 

216833b626533881455d6f55166856160b03a3_.png We accept children from the age of 7. Currently, the pandemic situation imposes strict rules in terms of the number of players at training, so we are not able to accept new members.  Training takes place on Tuesdays and Thursdays from 5:00 pm to 6:30 pm for children and from 6:30 pm to 8:00 pm for adults and teenagers, depending on their level.

 

216833f27129b5ce64e867a9f08a7565fea130_.png Wir akzeptieren Kinder ab dem Alter von 7 Jahren. Derzeit gibt es aufgrund der Pandemie-Situation strenge Regeln in Bezug auf die Anzahl der Spieler beim Training, so dass wir keine neuen Mitglieder aufnehmen können.  Das Training findet dienstags und donnerstags von 17:00 bis 18:30 Uhr für Kinder und von 18:30 bis 20:00 Uhr für Erwachsene und Jugendliche statt, je nach Niveau.

 

 2168330f91fabc22f8c578da124d6dcbd9feca_.jpeg

14219216a2138823af4de3f1d85430a6693b6b_.png Hall Multisports Bridel
Rue F.-Chr. Gerden

 

De Comitee

Président d'honneur

Jean Ewen †

Présidente

Andrea Bjurström-Schmidt

Vice-Président

Eric Belche

Sécrétaire

Steve Glod

Sécrétaire adj.

Marie-Anne Bisdorff

Trésorier

René Fries

Responsable Seniors

Christophe Billot

Membres

Claude Belche
Philippe Hein
Zlatko Rajcic

Palmares säit 2005

2005    Landesmeeschter Minimes

2011    Gewënner Coupe des Jeunes

2013    Landesmeeschter Cadets / Gewënner Kids-Cup

2014    Gewënner Teens-Cup

2015    Oppstieg an d'Nationale 1 (BDO TT League)

2018    Finalist Kids-Cup / Vize-Landesmeeschter Minimes

2019    Landesmeeschter Minimes

2020    Oppstieg an d'Nationale 1 (BDO TT League)

  

Dozou kommen 13 individuell Landesmeeschtertitelen a mir hu 4x de Gewënner bei nationale Critériumen gestallt.

Eisen Trainer Zlatko

Eisen Trainer Ismet